IㆍNㆍFㆍO
Information
공지사항
공지사항
정시
2022학년도 신입학 정시 선발예정인원 (수시 이월예정인원포함)
첨부파일

2021학년도 신입학 정시 선발예정인원(수시 이월예정인원포함)                                                                                                                                            기준일 : 2022. 12. 30 (목) 12:00 기준 


※해당 전형 및 학과별 모집인원은 수시 포기자의 발생에 따라 추가적으로 업데이트 될 예정이오니, 원서접수 전까지 확인하거나 원서접수 페이지 모집인원을 확인하시길 바랍니다. 

Current View
2021. 12. 30